zoeken
Lettertype: A A A

De zorgsector verandert,
wij veranderen mee

Directiememo september 2014

De zorgsector verandert, wij veranderen mee

Nu de vakantieperiode weer afloopt en vrijwel iedereen weer terug is, informeren wij jullie graag over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en wat dat betekent voor Icare.

 

Hoewel er ten aanzien van de transitie van de zorg door de overheid diverse besluiten zijn genomen, is er ook nog veel onduidelijkheid. Overheid, gemeenten en verzekeraars zijn nog volop bezig om besluiten door te vertalen naar normen, (beleids)kaders en eisen. De zaken waarover duidelijkheid is gekomen in de zomerperiode zijn geïnventariseerd, doorgerekend en doorvertaald naar onze organisatie. Alle betrokken teams en afdelingen hadden hier hun vakantieplanningen en activiteiten op afgestemd. Dat waarderen we zeer! Juist daardoor liggen wij als Icare op koers en beschikken we over de kennis en informatie die nodig is om tijdig de juiste stappen te kunnen zetten!  

 

Bert Hogeboom en Gert Leeftink

Afbeelding: IMG_0162b

De zorg in 2015, wat gaat er veranderen?

Het is al lange tijd duidelijk. Er komen veel veranderingen aan die grote impact hebben voor de zorg. In de afgelopen maanden zijn een aantal nieuwe wetten aangenomen. Klik hier voor het document waarin de veranderingen op een rij zijn gezet en hoe Icare daarop inspeelt. Rayons kunnen dit document tevens benutten om teams hierover te informeren.

 

Specifiek voor wijkverpleegkundigen verandert er per 1 januari 2015 ook veel. Om hen daarover te informeren is bijgevoegde nieuwsbrief gemaakt.  Klik hier. Dit wordt ook in de rayons verspreid. De voorbereidingen om wijkverpleegkundigen hierin de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden, zijn in volle gang. Als directie maken wij ons zorgen over de gevraagde autonome professionele rol van wijkverpleegkundigen en de beperkte middelen die beschikbaar gaan komen. Hierover zullen we dan ook nader met de wijkverpleegkundigen in gesprek gaan.

Op weg naar de nieuwe organisatie

Onze wijkteams zijn de basis van onze organisatie. Zij hebben het afgelopen jaar heel veel bereikt op weg naar succesvolle wijkteams. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat steeds duidelijker wordt wat de teams aan ondersteuning nodig hebben en hoe we de bedrijfsprocessen het best kunnen inrichten. In Veluwe Zuid en Veluwe Noord is afgelopen twee maanden onderzoek gedaan naar hoe die ondersteuning vanuit een wijkservicepunt (WSP) vorm zou kunnen krijgen. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer daarover.

 

Reorganisatieplan indirect personeel

Al deze ontwikkelingen vormen samen met de nieuwe wetgeving én de eisen die worden gesteld aan de externe verantwoording van onze zorg de basis voor het reorganisatieplan voor het indirecte personeel. Alles is erop gericht om het plan vòòr 1 oktober gereed te hebben. Vanaf dat moment gaat het adviestraject met de medezeggenschap in en zullen we iedereen nader over de inhoud gaan informeren. Daarnaast zijn we constructief in gesprek met de vakbonden ten aanzien van een sociaal plan. We streven er naar om de nieuwe organisatie in april 2015 te hebben staan. Begin januari verwachten we iedereen helderheid te kunnen geven over de toekomst van zijn/haar functie binnen Icare.

 

Het belang van verandering en innovatie

Door alles wat er op de zorg afkomt is het voor ons allemaal een lastige, onzekere periode. We zouden willen dat het anders was, maar we ontkomen er niet aan. Net als alle andere zorgaanbieders zullen we doelgerichter moeten gaan werken met een slimmer ingerichte ondersteuningsstructuur. Innovatiekracht is daarin het sleutelwoord. Wij zijn goed in continu verbeteren, in kansen zien en mogelijkheden benutten. Dat zullen we de komende tijd hard nodig hebben en in moeten blijven investeren. Vanaf 2015 moeten we met minder middelen en minder ondersteunende afdelingen meer doen en meer verantwoorden. In plaats van werken met een paar zorgkantoren hebben we straks te maken met intensievere samenwerking en rechtstreekse verantwoording aan tientallen gemeenten en een groot aantal verzekeraars. Door te blijven investeren in innovatie, kunnen we ervoor zorgen dat het prettig werken bij Icare blijft.

Reorganisatie Dagactivering en Beschermd wonen

Zowel de reorganisatie van de Dagactivering in Veluwe Noord en Veluwe Zuid als de reorganisatie Beschermd wonen in de Drentse verpleeg- en verzorgingshuizen is in de afrondingsfase. In Veluwe Noord en Veluwe Zuid hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van de dagactivering. Op weg hier naar toe hebben we actief met gemeenten en andere (intramurale) organisaties overleg gehad om ervoor te zorgen dat onze klanten toch mogelijkheden in de buurt houden voor dagactivering. Met alle betrokken medewerkers zijn afspraken gemaakt rondom hun functie en de beëindiging van dagactivering.

 

In de Drentse huizen is de organisatiestructuur en functieindeling aangepast aan de nieuwe manier van kleinschalig wonen en werken. Eind augustus is sprake van de laatste plaatsingsronde van mensen in een nieuwe functie. De collega's die al eerder een nieuwe functie hebben gekregen, zijn inmiddels in hun nieuwe baan gestart.

Wijkservicepunt krijgt vorm

De afgelopen 2 maanden hebben collega’s, waaronder wijkteamondersteuners, rayonprocesondersteuners en HR medewerkers, uit Veluwe Noord en Veluwe Zuid samen met een projectleider van het Steeds Beter team en twee Teamcoaches een wijkservicepunt (WSP) voorbereid. Met als doel te onderzoeken wat een WSP in huis moet hebben om wijkteams goed te kunnen ondersteunen. Op basis van de resultaten, die binnenkort worden verwacht, zal vervolgens op een aantal plaatsen binnen het Icare werkgebied een WSP worden gestart. Streven is om alle WSP's medio april 2015 te hebben staan.

 

Klik hier voor meer informatie over de WSP’s en de opgedane ervaringen in de afgelopen twee maanden.

Persoonlijke intranettoegang voor iedereen!

Eind september krijgen alle medewerkers van Icare, die nu nog geen eigen Icare account hebben een persoonlijke gebruikersnaam en toegangscode voor het intranet. Op deze manier kan iedereen rechtstreeks gebruikmaken van alle mogelijkheden van intranet.

 

Intranet app!

Om het gebruik van intranet nog eenvoudiger en gemakkelijker te maken wordt dan ook de Espria intranet app geïntroduceerd. Deze app kan iedereen in een handomdraai via de gebruikelijke app-stores downloaden op smartphone, tablet of laptop. Half september volgt nadere informatie hierover!

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben. Dan kun je daarvoor terecht bij je leidinggevende. Heb je verbetertips of ideeën voor deze nieuwsbrief, laat het dan weten aan Inge Lups, i.lups1@icare.nl.

Icare V&V, Afdeling communicatie
Inge Lups, communicatieadviseur | 06 22 69 49 93 | i.lups1@icare.nl